Email 10-04-24 voor de nieuwsbrieflezers:

Beste mensen,

Enkele dagen geleden mailden we u over de nieuwe windparkplannen van Windenergie Culemborg voor het gebied het Lage Veld.

Om de komst van de windturbines tegen te houden, hebben we als eerste actie een brief met een bijlage verstuurd naar het college van B&W en de Raadsleden van Culemborg.

De brief en de bijlage ontvangt u bij deze mail. De bijlage is een brief van Omwonenden Windparken Nederland aan de Eerste en Tweede Kamer. De titel van de brief is veelzeggend: “Nieuwe regels voor windturbines op land, die net zomin beschermen als de oude”. 

In de brief wordt ingegaan op de nadelige gevolgen van windturbines voor omwonenden en dat de huidige regelgeving over afstandsnormen en geluidsbelasting niet voldoet. Ook de nieuwe regelgeving  (Ontwerpbesluit Windturbinebepalingen), die 1 juli 2025 in werking moet treden, biedt te weinig bescherming voor omwonenden. 

Deze informatie wordt ook verstuurd naar de leden van het grondeigenarenoverleg en Windenergie Culemborg.

Praktisch: a.s. donderdag komt Hennie de spandoeken ter reparatie of aanpassing ophalen. De hekken blijven nog staan.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Een hartelijke groet namens werkgroep Tegenwind

240404 brief van Werkgroep Tegenwind Culemborg aan College B&W Culemborg en gemeenteraad
PDF – 443,3 KB 40 downloads
240404 aanbiedingsmail van Omwonenden Windparken Nederland aan Eerste en Tweede Kamer
PDF – 156,3 KB 41 downloads
240404 bijlage brief van Omwonenden Windparken Nederland aan Eerste en Tweede Kamer inzake Ontwerpbesluit Windturbinebepalingen
PDF – 648,9 KB 41 downloads

Email 5-04-24 voor de nieuwsbrieflezers:

Beste mensen,

U heeft het waarschijnlijk al gehoord of gelezen: Windenergie Culemborg (voorheen Coöperatie Vrijstad Energie) ziet een nieuwe mogelijkheid voor het opwekken van windenergie.

Dit keer maken zij een plan voor een tweede windpark zónder Eneco als partner.

Door deze ontwikkeling zal werkgroep Tegenwind Culemborg zich opnieuw actief weren tegen de komst van extra windturbines.

We blijven ons hard maken voor het behoud van onze gezondheid en onze mooie leefomgeving. Hopelijk met uw hulp en steun.

Binnenkort hoort u meer van ons.

Een hartelijke groet,

Werkgroep Tegenwind Culemborg

Brief van Windenergie Culemborg nieuwe start planvorming windpark
PDF – 1,1 MB 32 downloads
Nieuwsbrief Tegenwind 25-01-2024
PDF – 108,1 KB 74 downloads
Nieuwsbrief Tegenwind 01-03-2022
PDF – 72,6 KB 318 downloads
Nieuwsbrief Tegenwind 14-10-2021
PDF – 91,3 KB 368 downloads

Email 16-07-21 voor de nieuwsbrieflezers:

 

Beste mensen,

Bijgevoegd het doorgestuurde bericht van SRC over het aanbieden van de petitie door Martin van Weelden van werkgroep Tegenwind aan de burgemeester. Ook maakte Martin gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering van gisteravond.

https://src.fm/index.php?page=regionieuwscontent&Id=37865

https://youtu.be/5yX2qEKbHbs

Voorafgaand aan deze overhandiging droeg de stadsdichter bijgaand gedicht voor.

 

Een hartelijke groet namens werkgroep Tegenwind

Aanbieden Petitie Tegenwind aan burgemeester Gerdo van Grootheest, tijdens gemeente raadsvergadering Culemborg 15 juli 2021

Geachte Burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden van Culemborg,

Graag biedt de werkgroep Tegenwind Culemborg u een door 2345 personen ondertekende Petitie aan. Deze petitie betreft de bezwaren tegen het plan voor het plaatsen van 6 hoge windturbines van 270 meter hoog in ‘t lage Veld te Culemborg.

Wij hebben de petitie in een hanteerbare boekvorm laten drukken om u makkelijker inzage te geven in de uitgebreide lijst van ondertekenaars.

De voltallige Culemborgse gemeenteraad heeft inmiddels het ingediende plan, waartegen de Petitie zich richtte, afgewezen.

Toch wil de werkgroep Tegenwind Culemborg u deze petitie aanbieden om recht te doen aan alle ondertekenaars die zich zorgen maken om de plannen van Windwinning Culemborg, die in hun oorspronkelijke - primair een enorme bedreiging vormde voor het leefmilieu van mens en dier in ’t Lage Veld. Maar ook in overige delen van Culemborg en zelfs daarbuiten liet het megalomane plan mensen niet onberoerd.

Naar aanleiding van de documentaires “In het vizier van de Jager” en “Opstandelingen” ontvangen wij nog dagelijks appjes, mailtjes en telefoontjes of worden op straat aangeklampt .

Zorgen om gezondheid, afstand tot woningen, geluidshinder, slagschaduw en landschap zijn daarbij veelgenoemde thema’s.

Hoewel wij blij zijn met alle aandacht en ondersteuning kan en wil ik niet ongemoeid laten dat wij in de afgelopen jaren enorm veel energie hebben gestopt in een voor ons soms ongelijkwaardige strijd tegen blijkbaar louter commerciële belangen .

Nadat wij aanvankelijk hoopvol waren om in een dialoog begrip te krijgen voor onze zorgen en bezwaren, bleek dat ijdele hoop .

Ons gevoel veranderde in verdriet, boosheid en frustratie met slapeloze nachten en gezondheidsklachten tot gevolg.

Toch hebben wij de strijd niet opgegeven. Wij hebben ons uitvoerig verdiept in de wet- en regelgeving, wetenschappelijke rapporten, stapels artikelen over ervaren hinder bij bestaande windparken en gesprekken met gedupeerden elders.

Daartegenover stond steeds weer het verhaal van de ontwikkelaars dat alles volgens de wettelijke regels gaat, dat we jaarlijks een bijdrage zouden krijgen en dat er geld beschikbaar kwam voor het hele gebied.

Maar wat hebben we daar aan als je niet meer slaapt, niet meer in je tuin kunt zitten en de onderlinge en sociale cohesie in ’t Lage Veld totaal verdwenen is en je geliefde landschap is verworden tot een industrieel complex?

Met de aanbieding van deze petitie sluiten wij een belangrijk hoofdstuk, van een nog niet voltooid boek.

Als Raad heeft u onze bezwaren serieus genomen waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn.

Maar wij hopen ook op uw steun in de toekomst, want de onzekerheid over de inhoud van het komende hoofdstuk baart ons zorgen, gelet op onze eerdere ervaringen .

In het nieuwe hoofdstuk hebben we per 1 juli wel wat wind in de rug:

Op die datum heeft de Raad van State beslist dat de door ons fel bekritiseerde regelgeving in het activiteitenbesluit niet voldoet aan de regels van het Europese recht.

De Nederlandse Overheid dient nieuwe toetsingsregels op te stellen, die op zichzelf voldoen aan een Milieu Effect Rapportage, waarin onomstotelijk wordt aangetoond dat het plaatsen van de windturbines op geen enkele wijze de gezondheid van omwonenden zal schaden.

Dit raakt de kern van onze strijd: Windturbines inzetten voor de energie transitie kan alleen als zij op een verantwoorde afstand van woningen worden geplaatst, zodat de individuele burger op geen enkele wijze wordt geschaad in zijn gezondheid . Dit is een recht dat in de grondwet verankerd is.

Het kan en mag niet zo zijn dat een mensen worden “geofferd” ten behoeve van een groter maatschappelijk doel, hoe belangrijk dat doel ook is.

Het een absolute misvatting dat wij geen zorgen zouden hebben over de klimaatveranderingen, die inmiddels aantoonbaar aanwezig zijn. Ook wij zijn van mening dat er een enorme taakstelling ligt om de effecten van het menselijk gedrag op mondiale klimaatverandering te miniseren.

Deze mondiale taken terugbrengen tot gemeentelijk niveau is geen sinecure.

Werkgroep Tegenwind Culemborg is er nu, anno 2021, van overtuigd dat Windwinning in ’t Lage veld gelet op de noodzakelijke grootte van turbines, niet mogelijk is vanwege de afstand tot individuele woningen.

Hoe we de duurzaamheidsdoelstelling wél moeten halen, is niet een vraagstuk dat onze werkgroep vervolgens dient op te lossen.

Het feit dat wij opkomen voor een rechtvaardige bescherming van het individu mag niet impliceren dat wij dan de oplossing moeten vinden voor een mondiaal probleem.

Uiteraard willen we wel meedenken, om zowel onze micro- als macro-omgeving leefbaar te houden voor mens en dier.

Ik wil mijn verhaal beëindigen met een citaat van advocaat Peter de Lange,

Het is nu de hoogste tijd om serieus werk te maken van echte innovatie, serieuze duurzaamheid en werkelijke burgerparticipatie, zoals ook onder andere het Verdrag van Aarhus dat van meet af aan heeft bedoeld. Dus effectieve inspraak op het moment dat alle opties nog open staan, niet berekenen, geen jaargemiddelden, maar concreet meten, tijdig het volledige dossier krijgen, om mee te praten en mee te beslissen. In het belang van ons land en van ons allemaal.

15 juli 2021 Martin van Weelden, voorzitter werkgroep tegenwind Culemborg

 

Email 13-07-21 voor de nieuwsbrieflezers:

Beste mensen,

Werkgroep Tegenwind is vorig jaar november een online-petitie gestart tegen de komst van het tweede windpark.

Deze petitie is door veel Culemborgers en mensen van buiten Culemborg getekend. Waarvoor onze hartelijke dank!

Het aantal handtekeningen staat op 2345.

De petitie wordt op donderdag 15 juli tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie aangeboden door onze voorzitter Martin van Weelden aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Gerdo van Grootheest.

Aanvang 20.00 uur.

Vanwege corona mag er helaas geen publiek aanwezig zijn. Wel kunt u dit moment digitaal volgen via

https://culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/86d13213-120f-4925-9717-e1cac577113b

Een hartelijke groet namens Werkgroep Tegenwind.

 

Email 01-07-21 voor de nieuwsbrieflezers:

Beste mensen,

Heel graag delen we het volgende nieuws met je:

Tegenwind Culemborg blij met uitspraak over windturbines Raad van State

De uitspraak van de Raad van State over een bestemmingsplan voor windturbines in Delfzijl heeft invloed op alle plannen voor de aanleg van windturbineparken in heel Nederland, dus ook die in Culemborg.

De huidige normen voor de bouw, zoals omschreven in het zogenaamde Aktiviteitenbesluit, moeten door de regering worden herzien. Alle plannen die tot nu toe zijn gemaakt, zijn daarmee ongeldig. Ze moeten opnieuw worden beoordeeld volgens nog vast te stellen nieuwe normen. Daarbij is het uiteraard de vraag of de bestaande plannen aan de nieuwe normen kunnen voldoen. Ook alle inspraak- en bezwaarprocedures moeten opnieuw worden doorlopen.

De uitspraak van de Raad van State komt voort uit het Nevele-arrest dat ging over een windpark in Nevele in België. Advocaten in Nederland, onder andere voor windpark Goyerbrug bij Houten, voerden aan dat dit arrest ook van toepassing is in Nederland omdat het hier een Europese richtlijn betreft. Ook inwoners van Culemborg waren betrokken bij de rechtszaak tegen windpark Goyerbrug.

Het Europese Hof in Luxemburg stelde in juni 2020 in het Nevele-arrest dat ook algemene windturbinenormen zelf aan een milieubeoordeling moeten worden getoetst. Met andere woorden: wat zijn de feitelijke geluids- en overlasteffecten als een bepaalde hoeveelheid geluid wordt toegestaan? Bezwaarmakers tegen windparken in Nederland stelden met dit arrest in de hand dat ook Nederland hieraan moet voldoen.

De Raad van State geeft hun daarin nu gelijk. De windturbinenormen van het Aktiviteitenbesluit mogen niet meer worden gebruikt. Daarmee is dit Europese arrest ook van toepassing op alle Nederlandse plannen voor windparken. De uitspraak dwingt het kabinet alsnog rekening te houden met de milieugevolgen van windparken voor burgers. Hierdoor is duidelijk dat er behoorlijke vertraging optreedt, ook bij alle plannen voor windturbines in het Culemborgse Lage Veld, of dat nu over superhoge of iets minder hoge windturbines gaat.

Voor een korte uitleg door de RvS zie https://player.vimeo.com/video/568854814

De hele uitleg van de RvS is ongeveer 35 bladzijden A4 en kunt u hier lezen https://www.raadvanstate.nl/@125875/202003882-1-r3/

Werkgroep Tegenwind Culemborg hoopt dat de nieuwe normen aantonen dat plaatsing van windturbines in het plangebied Lage Veld niet mogelijk zal zijn, zoals al eerder door de werkgroep is betoogd.

Op www.tegenwindculemborg.nl kunt u meer informatie vinden over de plannen voor een windpark.

Wordt vervolgd...

 

Een hartelijke groet,

Werkgroep Tegenwind

 

Nieuwsbrief Tegenwind 290621
Word – 18,6 KB 575 downloads

Wat is er de laatste tijd gebeurd?

Klimaatorganisatie Urgenda pleit voor minder zonne- en windenergieprojecten in de vrije natuur en in weilanden! Op land staan al voldoende turbines om de klimaatdoelstellingen te halen en zij pleiten voor gebruik van daken van distributiecentra, toch al ontsierende bedrijventerreinen en verder windturbines op zee.

Daarom gaan we, samen met een groep ondersteunende supporters en hopelijk met u, door met het werk tégen de komst van windturbines in het Lage veld

In dit kader moet gemeld worden dat in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) er wel een bod gedaan is naar de regio van 72 Gigawattuur Windvermogen in Culemborg. Dit aanbod is echter geen keiharde belofte; dit geldt alleen als streven, indien haalbaar.

Ondertussen is het volgende gedaan om het tegenhouden van het windpark onder de aandacht te houden:

LOKAAL 

= De door ons online geplaatste Petitie is door vele Culemborgers getekend. Maar ook van buiten Culemborg kregen we positieve reacties. Het aantal handtekeningen staat op 2345.

= Inmiddels hebben zich vanuit de Culemborgse gemeenschap ook inwoners aangemeld die graag een steentje willen bijdragen aan onze actie en werkzaamheden.

= Geholpen door een legertje bezorgers hebben we in mei ca. 16.000 flyers met informatie over de windparkplannen bezorgd bij alle Culemborgse huishoudens.

= Er zijn veel contacten geweest met de lokale fracties van politieke partijen en individuele raadsleden. Veel gebeurde via zoom-bijeenkomsten i.v.m corona.

= Op facebook hebben individuele leden van de werkgroep en ondersteuners veelvuldig onze bezwaren en visie kenbaar gemaakt.

= de website www.tegenwindculemborg.nl  wordt regelmatig aangevuld en up to date gehouden met nieuwe informatie en wetenswaardigheden.

= Er is een kort filmpje met een drone gemaakt met tekst en commentaar over het behoud van de rust en ruimte in ‘t Lage Veld. Deze is via de website te zien.

LANDELIJK

= In de afgelopen periode hebben wij tal van contacten gehad met organisaties elders in het land, die zich met dezelfde problematiek bezig houden. Uitwisseling van informatie was daarbij het meest voorkomende thema.

= Er is ook veelvuldig contact met de Vereniging tot Behoud van het Linge Landschap. Zij ondersteunt onze actie nadrukkelijk, vanwege de te verwachte schade aan het landschap van ‘t Lage Veld.

= Op verzoek van een samenwerkingsverband van organisaties tegen Windturbines in bewoond gebied hebben een aantal werkgroepsleden deelgenomen aan een manifestatie op 8 mei in het Westerpark te Amsterdam. Onze voorzitter werd tevens geïnterviewd op het podium over de Culemborgse situatie.

MEDIA

= op lokaal niveau zijn er contacten met de lokale omroep SRC; op de tv is een interview geweest met onze werkgroep, cq werkgroepsleden.

= in de Culemborgse courant (hij bestaat nog steeds) zijn diverse artikelen geplaatst geweest, ook van onze ondersteuningsleden.

= Omroep Gelderland heeft in de documentaire reeks “In het vizier van de Jager” aandacht besteed aan onze zaak. Journalist Inge de Jager liet ons, en onze tegenstanders aan het woord over de windturbine-plannen. 

= In het actualiteitenprogramma “de Week van Gelderland” werd onze voorzitter geïnterviewd, samen met 2 aspirant kamerleden, over de windplannen in Culemborg in relatie tot de politieke keuzes bij de energietransitie.

=In het Financieel Dagblad verscheen een paginagroot artikel over de Culemborgse windplannen. Daarin kwam onze voorzitter uitgebreid aan het woord, naast de wethouder en Vrijstad Energie.

= Ons bezoek aan de manifestatie in Amsterdam was niet ongemerkt gebleven bij Telegraaf-tv;  zij hadden een kort interview met onze voorzitter. Dit is ook uitgezonden.

= In het regio-nieuws onderdeel van het NOS-journaal is onze actie aan de orde geweest (bron Omroep Gelderland).

= Diverse keren is een foto van onze “banner”(grote protestbord) door het NOS-journaal gebruikt als het thema “protest Windenergie” aan de orde komt.

= BNN-VARA heeft ons eind maart benaderd om mogelijk centraal te staan in een documentaire “Opstandelingen” tegen het lokale bestuur. Na enige gesprekken met een onderzoeksjournalist is een opnameperiode gestart over een periode van ruim 5 weken waarin onze werkgroep, in het bijzonder Hennie van de Boogert en Martin van Weelden, zijn gevolgd in onze  strijd tegen de komst van de windturbines.

Het resultaat kunt u zien op donderdagavond 1 juli, 20.25 uur NPO 2 in het programma “OPSTANDELINGEN” , subtitel Hoog spel in Culemborg.

Presentatie: Sophie Hilbrand en Erik Dijkstra, regie Kees Schaap.

 

PETITIE

Het resultaat van de petitie tegen de komst van een tweede windpark heeft 2345  handtekeningen opgeleverd.

Op 15 juli zal deze  petitie worden aangeboden tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Helaas mag er geen extra publiek bij aanwezig zijn. Je kunt dit digitaal volgen via https://ris2.ibabs.eu/culemborg

 

Landelijke ontwikkelingen: het Nevele arrest en gezondheid.

Eind juli wordt de uitspraak verwacht van de Raad van State over de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse situatie van het zgn. Nevele arrest en de gevolgen voor vergunningen van windturbines in Nederland. Dit onder meer n.a.v. de rechtzaak over de Goyerbrug.

Half  juni vond de inhoudelijke vervolgbehandeling plaats zoals onder meer op het punt van geluid, gezondheid, slagschaduw, externe veiligheid. Uit de uiteenzetting van de deskundigen werd duidelijk dat het verband kan worden aangenomen tussen windturbinegeluid en gezondheid. Maar ook dat er nog veel verdiepend vervolgonderzoek nodig is. Het zgn. voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Daarom zouden eigenlijk geen vergunningen voor windturbines mogen worden afgegeven voordat met wetenschappelijke zekerheid is vastgesteld dat de gezondheid en de leefomgeving van de mens wordt beschermd of verbeterd. Verslechteren mag niet. https://www.vdladvocaten.nl/uitspraak-nevele-arrest-en-de-gevolgen-voor-vergunningen-van-windturbines-in-nederland/

Op steeds meer plekken is er onrust over de impact van windturbines op de gezondheid. 

Daarom komt er een nieuw expertisecentrum van het RIVM en de GGD over de gezondheidsproblemen door windturbines. Zie   https://nos.nl/artikel/2383480-steeds-meer-zorgen-over-gezondheidsrisico-s-windmolens-rivm-begint-expertisecentrum.

Hoe hier vorm aan wordt gegeven is nog onduidelijk. We zullen dit initiatief kritisch blijven volgen.

 

Deze flyer wordt vanaf 19 april 2021 huis aan huis in Culemborg bezorgd (mits u geen nee-nee sticker heeft). In de postcodes 4101, 4102 en 4103 wordt deze bezorgd samen met de Culemborgse Courant van 28 april a.s.

Heeft u deze niet ontvangen? Dan vernemen wij graag van u. Alvast bedankt.

Nieuwsbrief Tegenwind 280321
PDF – 67,8 KB 592 downloads
Nieuwsbrief Tegenwind 230321
PDF – 85,7 KB 625 downloads
Windmolens en jouw gezondheid
Word – 25,0 KB 591 downloads

Het windpark project houdt niet alleen de volwassenen onder ons bezig.. Ook de kinderen krijgen hier veel van mee. Onderstaand een brief geschreven vanuit de ogen van een 10 jarige omwonende.

https://www.culemborgsecourant.nl/nieuws/algemeen/1043994/ingezonden-brief-kinderlijke-eenvoud-?fbclid=IwAR2TcK77XJJ9S_n9tgl_vQEE0yZm_b9Y8Rm0uhErtwZd9WaojdJoryqUyPE

Nieuwsbericht Tegenwind 300121
Word – 23,8 KB 591 downloads
Brief aan Minister EZK 5 2021
PDF – 136,4 KB 626 downloads

Er is een brief gestuurd aan minister Wiebes met het verzoek tot overleg met delegatie namens 63 organisaties over windturbinebeleid.

Verantwoording donaties                                          Financiën werkgroep Tegenwind                                                            december 2020

 

Vanaf 5 november is tot nu toe € 2.655,63 gedoneerd. Waarvoor nogmaals heel hartelijk dank!

Hiermee hebben we de volgende uitgaven gedaan:

Spandoeken € 1.648,75
Website (jaarlijks) € 81,68
Kantoorartikelen € 36,29
Kosten bankrekening (per maand) € 3,10
Kleine spandoeken € 392,51
Bedrag wat overblijft € 492,67

Dit wordt t.z.t. ingezet voor verdere activiteiten.

Het drukwerk voor de flyers en het papier van de nieuwsbrieven zijn gedoneerd. De palen en het hekwerk voor het plaatsen van de spandoeken hebben we te leen gekregen.

WAARVOOR VEEL DANK!!

Nieuwsbrief Plannen Windpark 11-12-20
PDF – 70,0 KB 634 downloads

Ingezonden brief:

Je buurman besluit een windmolen in zijn tuin te bouwen, dat levert hem een hoop subsidiegeld op. Maar het maakt dat jij last krijgt van lawaai, slagschaduw, schade aan je gezondheid en nog wat ellende, en dat de waarde van je huis daalt. Als die windmolen hoog genoeg is, krijgen meer buren daar last van. Dan word je geraakt door de subsidielust van de buurman en ben je ‘belanghebbende’. En kun je bezwaar maken of, dat is hetzelfde, een zienswijze indienen.

Het is belangrijk om dat op tijd te doen, voordat de overheid een besluit neemt. Daarna kun je natuurlijk ook bezwaar maken, maar daar kan de overheid niets mee, het verdwijnt in de prullenbak.

Neem bijvoorbeeld windpark Houten 1. Het slechtste windpark van Nederland, gebouwd naast een woonwijk op 1 kilometer afstand, soms minder. Kijk maar: https://www.slechtstewindmolensvannederland.nl/ Houten heeft daar al ervaring mee.

Daarom heeft Houten besloten het tweede windpark, Goyerbrug, zo ver mogelijk weg te bouwen, op de grens met Wijk bij Duurstede en Culemborg. En bovendien besloten om iedereen die binnen 10x de hoogte van de turbines (10 x 241 = 2410 meter) belanghebbend te verklaren. Tot in Culemborg en Wijk bij Duurstede dus. En nog regent het bezwaren.

Een rapport uit 2019 beschrijft die waardedaling voor windmolens tot een tiphoogte van 200 meter, toen de hoogst denkbare. Niet verrassend, hoe hoger de molen des te hoger de waardedaling en het gebied waarin die optreedt. Dat rapport vind je hier: https://www.urbaneconomics.nl/wp-content/uploads/2019/12/Windturbines-zonneparken-en-woningprijzen.pdf

De windmolens in het Beesdse Veld in Culemborg worden tot 270 meter hoog. Neem de norm voor Goyerbrug, 10 x de tiphoogte, en kijk op deze kaart van Culemborg of je belanghebbend bent. De gele ovaal omvat wie Windwinning Culemborg als belanghebbend beschouwt, de rode ovaal is de grens volgens de maatstaf van windpark Goyerbrug.

Nieuwsbrief Tegenwind Plannen Windpark 21-11-20
PDF – 58,2 KB 642 downloads
Windpark Flyer
PDF – 527,9 KB 731 downloads
Mail Bewoners 27-10-20
PDF – 59,5 KB 796 downloads