Onze standpunten

 

De zorgen om de wereldwijde klimaatveranderingen delen wij volledig. Huidige en toekomstige generaties staan voor een enorme taak om het tij te keren. Wij zijn dan ook niet tegen duurzame energie. Integendeel. Maar wij zijn wel tegen het opofferen van het laatste stukje buitengebied van Culemborg aan windturbines en we zijn tegen de vele negatieve effecten die turbines in een klein gebied als het Lage Veld hebben op mens en natuur. Slagschaduw, trillingen en geluidsoverlast hebben gevolgen voor direct omwonenden én voor bewoners van de wijk Parijsch en de nieuwe woonwijk bij bedrijventerrein Pavijen/stationsgebied. De natuur raakt onherstelbaar beschadigd. Vogels lopen de kans tegen de wieken van de turbines te vliegen, andere dieren zoals reeën, ganzen en hazen verlaten het gebied. Het landelijke en open karakter van het Lage Veld verdwijnt. Niet alleen door de turbines zelf, maar ook door duizenden kilo’s beton als ondergrond, toevoerwegen, hekken en andere bouwwerken. Het gebied verliest zijn aantrekkingskracht voor wandelaars en fietsers. 

 

Wij willen voorkomen dat omwonenden ziek worden van windturbines. Er zijn vele voorbeelden van mensen die lichamelijke en mentale problemen ondervinden van de turbines. Ook verschijnen er steeds meer wetenschappelijke onderzoeken over de gezondheidsnadelen van windturbines. Een voorbeeld is het artikel Geluid van industriële windturbines van audioloog/klinisch fysicus prof. dr. ing. Jan de Laat (Leids Universitair Medisch Centrum) in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2021; 165: D5999) en is hier te lezen: https://www.ntvg.nl/artikelen/geluid-van-industriele-windturbines

Hij schrijft onder meer: “Ons inziens is ‘voorkomen beter dan genezen’, op een verantwoorde en te handhaven wijze, zoals wij elders hebben verwoord: ‘indien op land geplaatste windturbines (nog) noodzakelijk zijn, plaats de turbines dan op een zodanige afstand van de rand van de bebouwde kom, namelijk 10 x de masthoogte, dat het geluid en de trillingen van de turbines de nachtrust niet verstoren’.”  
Meerdere wetenschappers pleiten net als De Laat voor een afstand van 10x de masthoogte. 

Voor meer informatie over windturbines en gezondheid, kijk op: https://www.windwiki.nl.

 

Wij staan dan ook volledig achter de uitspraak van de Raad van State van 28 juli 2021: nieuw te ontwikkelen windparken mogen pas worden gebouwd als ze voldoen aan de regelgeving zoals beschreven in het Europese Unierecht. Dat komt erop neer dat er pas gebouwd mag worden als kan worden aangetoond dat een windpark geen negatieve gezondheidseffecten heeft voor individuen en/of groepen burgers. Door de regelgeving van het Europees Unierecht zijn ook in België en Frankrijk diverse vergunningen ingetrokken. 

Wij willen, als vertegenwoordigers van vele omwonenden, vanaf het begin als gelijkwaardige gesprekspartners betrokken worden bij eventuele nieuwe plannen voor windturbines in het Lage Veld. Wij wensen niet opnieuw deel te nemen aan besprekingen waarvan de uitkomsten al vaststaan. Wij willen niet op populistische wijze weggezet worden als nimby’s of vergeleken worden met geradicaliseerde actievoerders.  

Wij willen altijd in alle openheid het gesprek met het (nieuwe) College van B&W en alle politieke partijen van Culemborg en anderen aangaan. Met wederzijds respect voor elkaar en oog voor de klimaatcrisis.