Gemeente Culemborg, bericht over omgevingsvisie Culemborg, januari 2024:

Op 23 januari 2024 in het Kontakt: de omgevingswet is ingegaan.Een onderdeel hiervan is de omgevingsvisie. Zie hier ( https://omgevingsvisie.culemborg.nl/.../buiteng.../detail...) het ontwerp met o.a. plannen voor een windpark.

Tot en met 26 februari ligt dit ontwerp ter inzage. Iedereen kan in deze periode reageren door een mail te sturen aan omgevingsvisie@culemborg.nl

Bericht van Windwinning Culemborg over het intrekken van de ingediende vergunning (11-02-22):

https://windwinningculemborg.nl/vergunningaanvraag-windwinning-culemborg-ingetrokken-pas-op-de-plaats/

Mail d.d. 1 april 2021 van de Gemeente Culemborg (Jan de Rooij):

Op 25 maart organiseerde de gemeenteraad een beeldvormende avond over het proces Windwinning Culemborg. Die avond wordt vanavond vervolgd. Vanaf 21.00 uur vergadert de gemeenteraad onder meer over meerdere moties die ingaan op een nadere kaderstelling voor het windpark en over het Culemborgse aandeel in het bod in het kader van de regionale energiestrategie. De vergadering kunt volgen via een livestream (www.culemborg.nl zoek naar vergaderingen gemeenteraad).

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Culemborg/5ddb8a18-d0b2-424e-84a6-0c369b32f41b

Mail d.d. 24 maart 2021 van de Gemeente Culemborg (Jan de Rooij):

In de afgelopen weken is er rondom het dossier Windwinning Culemborg sprake van een aantal ontwikkelingen.

  • Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgeroepen om in de procedure van het bestemmingsplan een tussenstap in te lassen. De motie treft u als bijlage bij deze mail aan.
  • Door verschillende fracties uit de gemeenteraad zijn zgn. technische vragen aan het college gesteld. Het college heeft deze vragen beantwoord. De antwoorden treft u als bijlagen bij deze mail aan.
  • Op 25 maart (morgen) vergadert de gemeenteraad over het onderwerp Windwinning (start om 20.00 uur). U kunt deze vergadering via een livestream (via www.culemborg.nl zoeken naar: vergaderingen gemeenteraad) volgen. Ter voorbereiding op die vergadering heeft het college een informatienotitie aan de gemeenteraad gestuurd waarin ingegaan wordt op de actuele stand van zaken en de mogelijke vervolgstappen. De informatienotitie is als bijlage aan deze mail toegevoegd.
  • Tot slot hebben de initiatiefnemers (Eneco en Vrijstad Windwinning) op verzoek van het college hun reactie naar aanleiding van de ingediende motie in een viertal documenten toegelicht. Die documenten treft u ook als bijlage bij deze mail aan.

Ik besef dat het een hoop leeswerk is, maar met deze documenten bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Scenarios Voor Bijeenkomst 2021 03 25 14803
PDF – 166,2 KB 555 downloads
Bijlage Notitie Afname Productie 14801
PDF – 453,0 KB 562 downloads
Antwoorden Technische Vragen Windwinning D 66 14796
PDF – 123,8 KB 540 downloads
Motie Bijstelling Voorontwerp Initiatief Tweede Windpark Culemborg 3 14792
PDF – 186,7 KB 559 downloads
Bijlage Memo Milieueffecten Aanpassing Opstelling 14800
PDF – 3,7 MB 606 downloads
Antwoorden Technische Vragen Windwinning Cv N 14795
PDF – 138,1 KB 533 downloads
Informatienotitie Windwinning 19 Maart 2021 14799
PDF – 182,5 KB 532 downloads
Antwoorden Technische Vragen Windwinning VVD 14798
PDF – 109,3 KB 550 downloads
Antwoorden Technische Vragen Windwinning CU 14794
PDF – 176,3 KB 544 downloads
Antwoorden Technische Vragen Windwinning CDA
PDF – 189,8 KB 553 downloads
Antwoorden Technische Vragen Windwinning Groen Links 14797
PDF – 118,7 KB 550 downloads

Extra beeldvormende avond over Tweede Windpark op 25 maart 2021 van 20.00 tot 23.00 uur:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Culemborg/297cbfff-f54a-471a-993a-8ec72a5a8d41

Opzet extra beeldvormende raad Windwinning

Digitaal via Teams Commissie Stadszaal

 

Voorzitter: Gerdo van Grootheest

Griffier: Anouk van Aarsen

Doel:

Met de motie vreemd Bijstelling voorontwerp initiatief tweede windpark Culemborg heeft de raad een belangrijke tussenstap ingebouwd om zichzelf in positie te brengen. Op 25 maart gaat het om politieke beeldvorming: welke kleuring willen de verschillende partijen geven aan de motie, die op 4 maart jl. unaniem aangenomen is? Dus: welke zorgen over o.a. omvang, draagvlak en impact van het voorliggende initiatief leven er bij de verschillende partijen? En verder willen we vanavond vorm geven aan het gewenste vervolgtraject.

 

Vorm van de bijeenkomst:

Opening met benoemen voorbereidingsgroep, doel en verwachte opbrengst van de avond door de voorzitter

Eerste ronde langs de fracties met een inbreng van elke fractie met betrekking tot zorg over o.a. omvang, draagvlak en impact. Ook mogelijkheid tot stellen vragen over stappenplan

Reactie van het college op deze inbreng

Gesprek tussen de fracties (en eventueel college): reacties op elkaars inbreng

Gesprek tussen de fracties: hoe wordt er naar het vervolgproces gekeken, wat/wie is nodig? Hoe gaan we dit vormgeven en wanneer wordt deze gepland?

Samenvatting door burgemeester met gemaakte afspraken voor het vervolg

  • Insprekers verwijzen we door naar de speciale avond die hiervoor wordt georganiseerd.

Voorstel vervolgproces:

  • Eerst een bijeenkomst met experts voor de raadsleden
  • en een bijeenkomst met inwoners en raadsleden
  • Dan een bijeenkomst waarin de raad, mede gevoed door voorgaande bijeenkomsten, het college nieuwe input geeft bij de uitvoering van de motie, oftewel bij de totstandkoming van een nieuw concept ontwerpbestemmingsplan, aanvullend op de door de raad vastgestelde Windvisie (27 nov 2017).

Mail d.d. 5 maart 2021 van de Gemeente Culemborg:

Gisteren (donderdag 4 maart) vergaderde de gemeenteraad van Culemborg. Die vergadering kunt u terugkijken via de volgende link: https://ris2.ibabs.eu/Culemborg (kies recent en dan raadsvergadering). Onder punt 7 op de agenda stond bijgevoegde motie ‘Bijstelling voorontwerp initiatief tweede windpark Culemborg’. Deze motie is aangenomen. In de motie wordt het college opgeroepen om in het vervolg van de procedure wijzigingen ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan aan te brengen die rekening houden met de zorgen die in de gemeenteraad leven. En voordat het college het ontwerpbestemmingsplan vaststelt dit in concept ter advisering aan de gemeenteraad voor te leggen. Het college houdt er als gevolg van deze tussenstap rekening mee dat de oorspronkelijke planning die uitging van de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan voor de zomervakantieperiode nu niet meer haalbaar is.

Mail d.d. 23 februari 2021 van de Gemeente Culemborg over een tweetal ontwikkelingen:

1  Op 1 februari heeft de gemeenteraad een beeldvormende avond over het project Windwinning georganiseerd. Tijdens die avond hebben de gemeenteraadsleden een groot aantal vragen over het project gesteld. De avond is opgenomen. U kunt de avond terugkijken via de volgende link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Culemborg/ef163a1f-495c-4865-9378-08ea74408e71

Door het college van B&W zijn de gestelde vragen ook schriftelijk beantwoord. In de bijlage bij deze mail treft u de informatienotitie (met bijbehorende bijlages) aan waarin de vragen en antwoorden zijn opgenomen.

 

2 Op 12 februari 2021 hebben de initiatiefnemers (Vrijstad Windwinning en Eneco) de Milieueffectrapportage en de aanvraag Omgevingsvergunning en de aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming formeel bij de gemeente ingediend. De gemeente toetst op dit moment de ingediende documenten. U kunt de documenten inzien via de volgende link:  https://www.culemborg.nl/mer-aanvraag-omgevingsvergunning-en-ontheffing-wet-natuurbescherming-ingediend

Naar verwachting neemt het college van B&W eind maart een besluit over de MER en de aanvraag Omgevingsvergunning. (De provincie Gelderland moet een besluit nemen over de aanvraag voor de ontheffing Wnb). Gelijktijdig met die besluitvorming zal het college ook de nota van beantwoording van de inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan vaststellen en de indieners van een inspraakreactie beantwoorden.

Mail d.d. 27 januari 2021 van de Gemeente Culemborg over de vervolgstappen die genomen worden de komende periode:

Ter inzage legging
Het voorontwerpbestemmingsplan Windwinning Culemborg en de stukken die daar deel van uitmaken hebben van 5 november tot en met 16 december 2020 ter inzage gelegen.
Wij hebben meer dan 250 inspraakreacties ontvangen.
Op dit moment worden alle inspraakreacties verwerkt en voorzien van een antwoord.
Het college van B&W moet hier een besluit over nemen. Daarna ontvangt iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend het antwoord op die reactie.
De eerstvolgende stap in de procedure is het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan.

Bijpraatsessie met de gemeenteraad
Op 1 februari wordt de gemeenteraad bijgepraat over:
- de formele procedure van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning(en) en de rol van de gemeenteraad hierin;
- het voorontwerpbestemmingsplan, de concept-MER en de reacties die daarop zijn binnen gekomen.
U kunt als toehoorder het gesprek met de gemeenteraad via een livestream bijwonen via https://www.culemborg.nl/gemeenteraad. Het gesprek vindt plaats op 1 februari van 19.30 – 22.15 uur.

In gesprek met de wethouder(s)
Wethouder Monica Wichgers en wethouder Joost Reus willen graag met u in gesprek gaan of blijven over het initiatief Windwinning. Wat vindt u van het initiatief, welke zorgen heeft u en nog vele andere vragen die u heeft, horen zij graag.
Wethouder Wichgers is als eerste verantwoordelijk voor het ruimtelijke ordeningsproces (de bestemmingsplanprocedure) en wethouder Reus voor de energietransitie.
Stuur een mail naar info@culemborg.nl o.v.v. Windwinning Culemborg als u een afspraak wilt maken. Geef hierbij aan met welke wethouder u wilt spreken. Wij nemen contact met u op om een afspraak in te plannen.

Informatieavond initiatiefnemers op 18 februari
De Initiatiefnemers voor Windwinning Culemborg organiseren op 18 februari een informatieavond over het initiatief. Meer informatie vindt u t.z.t. op https://windwinningculemborg.nl/

Geïnformeerd blijven?

Mocht er iemand in uw omgeving ook graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen m.b.t. het windpark Windwinning en hierover worden geïnformeerd? Laat deze persoon een mail sturen naar info@culemborg.nl met de vermelding: aanmelding update ontwikkelingen Windwinning.