De eerste fase is afgerond, t/m 16 december konden de zienswijzen worden ingediend tegen het voorontwerp bestemmingsplan. Wij beraden ons nu over de vervolgstappen. Wilt u ons hiermee helpen, dan vernemen wij graag van u.

 

Hieronder ziet u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om bezwaar te maken tegen het Voorontwerp bestemmingsplan Windwinning Culemborg.

U kunt de brief zoveel mogelijk vanuit uw eigen situatie opstellen met eigen woorden of kopiëren en er eventueel andere bezwaren aan toevoegen. U kunt natuurlijk ook zelf een brief opstellen.

U dient de brief vóór 16 december te sturen (per post of e-mail) naar: Burgemeester en wethouders, Postbus 136, 4100 AC Culemborg of: info@culemborg.nl.

 

Voorbeeld Bezwaarschrift Website
Word – 20,2 KB 1449 downloads
Als u nog vragen heeft kunt u ons een e-mail sturen: bewonersplatformlageveld@gmail.com.
 
Hieronder staat meer informatie over het Voorontwerp bestemmingsplan.

 

Op woensdag 4 november is het Voorontwerp bestemmingsplan 'Windwinning Culemborg' gepubliceerd in de Culemborgse Courant. De digitale versie van het plan en de combi-MER en alle bijlagen is gepubliceerd op www.culemborg.nl.

Het is belangrijk om bezwaar te maken tegen het voorontwerp bestemmingsplan. We hebben 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen (in ambtelijke taal wordt dat een ‘zienswijze’ genoemd) tot 15 december a.s.

Informatieavond

De gemeente Culemborg organiseert op 25 november a.s. een digitale informatieavond, wegens de corona maatregelen. De avond start om 19.30 uur. Tijdens de avond wordt informatie gegeven over het project en de procedure en kunt u vragen stellen. Wilt u deelnemen aan deze informatiebijeenkomst dan kunt u zich aanmelden via info@culemborg.nl met als onderwerp ‘Aanmelding informatieavond Windwinning Culemborg’.

 

Zienswijze

Als een van genoemde besluiten u rechtstreeks als belanghebbende treft, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Dat doet u door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan binnen 6 weken vanaf de verzenddatum die achter de vergunning staat (tenzij anders vermeld is). 

Bij het besluit/de verleende vergunning staat aan wie u het bezwaarschrift moet richten. Dat is aan het Burgemeester en wethouders, Postbus 136, 4100 AC Culemborg of via info@culemborg.nl.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • uw naam en adres;

  • datum van verzenden;

  • een omschrijving van het besluit waar het bezwaar over gaat;

  • de motieven van het bezwaar (feiten benoemen);

  • uw ondertekening.

 

Aan de hand van de windvisie hebben Eneco en Vrijstad Windwinning een concept milieueffectrapportage (MER) laten maken. Hierin staat welke effecten het windpark heeft op het milieu en de omgeving. Zowel de Rijksdienst voor Cultureel  Erfgoed en de provincie Gelderland zijn betrokken bij de onderzoeken. Het concept-MER ligt ook ter inzage vanaf 5 november tot en met 16 december. 

Na deze periode worden de inspraakreacties meegenomen bij het opstellen van het definitieve bestemmingsplan, de benodigde vergunningen en de MER. De initiatiefnemers hebben een omgevingsvergunning nodig om windmolens te mogen bouwen. Begin 2021 wordt het ontwerp- bestemmingsplan en de ontwerpvergunningen ter inzage gelegd. Naar verwachting zal de gemeenteraad rond de zomer van 2021 het voorstel voor de aanpassing van het bestemmingsplan behandelen.

Algemene informatie/tips:

 

Uw zienswijze tegen een bestemmingsplan indienen: hoe werkt dat?

Iedere burger krijgt vroeg of laat te maken met het fenomeen bestemmingsplan. Dit is een document waarin staat omschreven wat de gemeente waar u in woont van plan is met een specifieke ruimte of gebied. Een leegstaande bibliotheek bijvoorbeeld. Of een verlaten speeltuin. Zo’n plan omschrijft dan bijvoorbeeld dat er van die oude bieb géén winkelruimte mag worden gemaakt – of juist wel. Of dat de speeltuin weg moet om ruimte te maken voor extra woningen.

Hoewel dit kleinschalige voorbeelden zijn, bestaan er ook wijzigingen die een flinke invloed hebben op je woon- en werkgenot. Daarom bestaat de regeling van het indienen van een zienswijze. Je mag daarmee beroep aantekenen tegen een bestemmingsplan. Hoe je dat precies doet? We leggen het je hieronder uit.

Wat houdt een bestemmingsplan in?

Het begrip bestemmingsplan mag je eigenlijk vrij letterlijk nemen. Het is het plan voor een bestemming, opgesteld door de gemeenteraad. De gemeente geeft daarmee expliciet toestemming, of juist een verbod, om ergens iets te bouwen of te maken.

Een bestemmingsplan komt tot stand na een zogenoemde bestemmingsprocedure. Gaat het om een plan met ingrijpende wijzigingen? Dan start zo’n procedure meestal met een voorontwerp. Dit is een voorlopig conceptplan waarover diverse betrokken partijen met elkaar in overleg gaan. Dat kunnen burgers, maar ook eigenaren van bedrijven zijn. Beiden hebben tenslotte verschillende belangen bij zo’n plan.

Een voorontwerp wordt vaak overgeslagen wanneer het om minder rigoureuze plannen gaat. Dat betekent vanzelfsprekend niet dat belanghebbenden ook helemaal geen inzage of inspraak hebben. De gemeente is het namelijk verplicht om het ontwerp ter inzage in het gemeentehuis aan te bieden. De digitale versie moet op de website van de gemeente worden gepubliceerd.

Wat moet ik doen als ik het oneens ben met de plannen?

De wijzigingen aangegeven in het bestemmingsplan komen soms niet iedereen goed uit. Het kan zo zijn dat je helemaal niet zit te wachten op een bepaalde invulling van een bestemming. In dat geval kun je een bezwaar indienen tegen het bestemmingsplan. Dat noemen we, in licht juridische termen, het indienen van je zienswijze tegen het bestemmingsplan.

Hoe ziet zo’n bezwaar eruit?

Heeft u het ontwerp ingezien – op het gemeentehuis of op de digitale manier? En staat er iets in waar u absoluut geen vertrouwen in heeft? Dien dan uw zienswijze in bij de gemeenteraad. Een officieel bezwaar is in feite niets meer dan een brief aan de raad waarin u uw problemen omschrijft. Dat maakt echter niet alle soorten bezwaren automatisch geschikt. Het is bijvoorbeeld van groot belang dat uw bezwaar de juiste motivaties bevat.

Let er goed op dat u valide argumenten geeft tegen de voorgenomen plannen en hou het objectief: emoties bij de zaak betrekken heeft vrijwel nog nooit geholpen. Het is ook handig om met alternatieven te komen. Geef uw onderbouwing een positieve insteek door met de gemeenteraad mee te denken en focus u niet alleen op wat er niet mogelijk is, maar ook op wat wél tot de opties behoort.

De brief zelf kan het beste kort en bondig zijn. Hij moet duidelijk zijn opgebouwd, zodat de lezer in korte tijd weet wat precies uw bezwaren zijn en waarom. Het is enigszins vanzelfsprekend, maar vergeet om die reden ook absoluut niet het dossiernummer van het plan en natuurlijk uw eigen naam- en adresgegevens bij de zienswijze te vermelden.

Wanneer moet ik mijn zienswijze indienen?

Zoals gezegd heeft de gemeente de verplichting hun bestemmingsplannen aan te bieden op het gemeentehuis en op de website van de gemeente. Belanghebbenden krijgen zes weken om de plannen op een van deze manieren in te zien. Daarna heeft de gemeenteraad doorgaans twaalf weken om een beslissing te nemen.

Tijdens die twaalf weken heeft u echter niet meer de tijd om een zienswijze in te dienen: dit moet in de zes weken dat de documenten beschikbaar zijn gebeuren. Hou daar dan ook absoluut rekening mee tijdens het opstellen van uw bezwaar.

 

Initiatiefnemers en grondbezitters winnen. Omwonenden verliezen.